fbpx

Konferencja „Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej”

Data rozpoczęcia:

14 października 2016

piątek

Data zakończenia:

15 października 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Ogólnopolska konferencja naukowa jest adresowana do badaczy, nauczycieli i edukatorów zainteresowanych wzbogaceniem edukacji o doświadczenia i walory turystyczne oraz animatorów ruchu turystycznego, poszukujących sposobów wzbogacenia edukacyjnych funkcji swojej oferty. Część referatowo-dyskusyjna (14.10.2016 r.) zostanie wzbogacona wizytą studyjną (15.10.2016 r.) w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Treść wszystkich wystąpień dotyczących dziedzictwa polskiej przestrzeni zostanie opublikowana przez Instytut Historii UMCS do końca bieżącego roku. Będą one służyć pomocą w poznaniu i interpretacji różnych ofert dydaktycznych i turystycznych.

 

Konferencja naukowa „Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej”

14 października 2016 r., godz. 10.00-18.00

15 października 2016 r., godz. 9.00-15.00

 

Wydział Humanistyczny UMCS,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-532 Lublin

www.umcs.pl


Program wydarzenia (14-15 października 2016 r.)

 

REFERAT PLENARNY

Sekcja I
W stronę refleksji teoretycznej

1. Turystyka jako przedmiot badań naukowych i dydaktyki (Ewa Solska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

2. Turystyka w edukacji – spór o pojęcia, znaczenia, zastosowania (Andrzej Stępnik, UMCS)

3. Aksjologiczne konteksty turystyki edukacyjnej (Marek Rębierz, Uniwersytet Śląski)

4. Turyści i flânerzy (Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

5. Public history w turystyce szkolnej (Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski)

6. Miasta historyczne w Polsce jako przedmiot turystyki kulturowej – szanse i zagrożenia. Rola samorządu jako regulatora procesu

(Hubert Mącik, Uniwersytet Rzeszowski)

7. Pomniki historii – miejsca edukacji – atrakcje turystyczne. O znaczeniach i funkcjach muzeów martyrologicznych w przestrzeni publicznej

(Tomasz Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku)

 

Sekcja II
Turystyka – w kręgu doświadczeń historycznych

1. Początki i czynniki rozwoju turystyki (do XIX w.) (Anna Jakimowicz, Kamil Jakimowicz, UMCS)

2. Turystyka w koncepcjach dydaktycznych pijarów (Mariusz Ausz, UMCS)

3. Turystyka i krajoznawstwo na ziemiach polskich w XIX w. (Dariusz Szewczuk, UMCS)

4. Tradycje turystyki edukacyjnej w Galicji (Maria Stinia, Uniwersytet Jagielloński)

5. Turystyka szkolna w II RP (Joanna Bugajska-Więcławska, UMCS)

6. Cele i zadania Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w okresie międzywojennym (Urszula Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku)

7. Szkoła i turystyka po II wojnie światowej (Zbigniew Lubaszewski, PTTK Chełm)

8. Tradycja turystyki szkolnej i akademickiej w Trójmieście (Alicja Tomiak, Uniwersytet Gdański)

 

Sekcja III
Edukacja przez turystykę – diagnozy i wizje

1. Wycieczki i podróże w edukacji historycznej i obywatelskiej (Danuta Konieczka-Śliwińska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2. Turystyka archeologiczna na terenie Wielkopolski (Marcin Danielewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

3. Turystyka obiektów militarnych (Karol Kościelniak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

4. Turystyka obiektów przemysłowych i technicznych (dr Klaudiusz Święcicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

5. Ekoturystyka a edukacja historyczna i obywatelska (Mariola Hoszowska, Uniwersytet Rzeszowski)

6. Turyści w muzeach-miejscach pamięci na przykładzie Państwowego Muzeum na Majdanku (Wiesław Wysok, Państwowe Muzeum na Majdanku)

7. Turystyka religijno-pielgrzymkowa w procesie edukacyjno-wychowawczym (wybrane przykłady) (Alicja Puszka, Katolicki Uniwersytet Lubelski

8. Turystyka sentymentalna – perspektywa zewnętrzna (Barbara Wagner, Uniwersytet Warszawski)

9. Kulturowe wzory doświadczania przestrzeni (Dominika Staszczyk, UMCS)

 

Sekcja IV
W przestrzeni dobrych praktyk 

1. Turystyka historyczna jako kierunek kształcenia akademickiego (Dariusz Słapek, UMCS)

2. Współuczestnictwo muzealiów i rekwizytów poza siedzibą muzeum w programach edukacyjnych, zabawowych i wycieczek turystycznych

(Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra, Muzeum Wsi Lubelskiej)

3. Turystyka cyfrowa i „wirtualne miasto” (Łukasz Kowalski, Joanna Zętar Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

4. Zabytki lubelskiego wzgórza zamkowego jako element edukacji historycznej (Jolanta Polańska, Muzeum Lubelskie)

5. Turystyka literacka w Lublinie na przykładzie szlaku Komisarza Maciejewskiego (Joanna Szady, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

6. Gdyńskie doświadczenia turystyki edukacyjnej (Michał Kosznicki, Uniwersytet Gdański)

7. Alternatywne formy zwiedzania obiektów sakralnych – doświadczenia Fundacji Laboratorium Turystyki (Mikołaj Lazor, Fundacja Laboratorium Turystyki)

 

V. Wizyta studyjna w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
1. Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, Pomnik Historii – koncepcja realizacji funkcji turystyczno-edukacyjnych w nowej strategii rozwoju muzeum

(Anna Fic-Lazor, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)


Data rozpoczęcia:

14 października 2016

piątek

Data zakończenia:

15 października 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Wydział Humanistyczny UMCS

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Instytut Historii UMCS, Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.