fbpx

EDD 2017 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

30 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Miejsce: Filia WiMBP nr 2, ul. Fredry 5

Termin: 15.09.2017 r., 916.09.2017 r.
Tytuł:Przez stulecia, czyli jak powstawał i kształtował się krajobraz Rzeszowa – pogadanka

Opis wydarzenia: Pogadanka na temat dawnego i obecnego wyglądu Rzeszowa. Spotkanie przygotowane dla sześciolatków z Przedszkola Publicznego nr 4 w Rzeszowie. Wystawa pt. Przez  stulecia zaprezentuje zmiany zachodzące w krajobrazie Rzeszowa.

 

Miejsce: Filia  WiMBP nr 4, ul. Ofiar Katynia 15

Termin: 12.09.2017 r.

Tytuł:Cerkwie – Pejzaże młodopolskie – o symbolicznym przesłaniu natury – prelekcja 

Opis wydarzenia: Prelekcja przygotowana przez historyka sztuki – Barbarę Adamską, połączona z prezentacją literatury tematycznej ze zbiorów bibliotek i prywatnej kolekcji. Działanie w ramach  klubu czytelniczego dla dorosłych Spotkania z Literaturą.

 

Miejsce:  Filia WiMBP nr 5,ul. Budziwojska 194

Termin: 14.09.2017 r.

Tytuł:  Spotkanie z leśniczym

Opis wydarzenia: Spotkanie zorganizowane dla przedszkolaków z leśniczym, który opowie o swojej pracy. Leśniczy Stanisław Bednarz sprawuje opiekę nad lasem w Hermanowej-Przylasku, a Przylasek jest przysiółkiem Osiedla Budziwój. Opowie dzieciom o gatunkach drzew i zwierząt występujących na terenie lasu, podzieli się też przygodami, które spotkały go w środku puszczy. Wyjaśni jak wielkie znaczenie dla potomnych ma las, w tym ten, który znajduje się blisko Rzeszowa. W ten sposób zostanie zrealizowany motyw przewodni i hasło tegorocznych EDD.

 

Miejsce: Filia WiMBP nr 6,ul. Podwisłocze 6

Termin: 15.09.2017 r.

Tytuł:Z przysłowiami za pan brat – IV. edycja konkursu literackiego

Opis wydarzenia:  Celem konkursu jest utrwalenie znaczenia popularnych przysłów, które funkcjonują na co dzień w mowie potocznej. Uczestnicy konkursu zmierzą się z różnymi kategoriami zadań, w których będą musieli udowodnić znajomość powiedzeń – będą układać rozsypanki wyrazowe, rozwiązywać krzyżówkę, ilustrować popularne przysłowia, tworzyć własną definicję przysłowia i wymieniać jego cechy.

 

Miejsce: Filia WiMBP nr 6,ul. Podwisłocze 6

Termin: Konkurs trwa od 25.08.2017 r. do 29.09.2017 r.
Tytuł:Legendy z naszej przeszłości – IV. edycja konkursu literackiego

Opis wydarzenia: prace należy składać w Filii nr 6, ul. Podwisłocze 6 lub wysyłać mailowo na adres: filia-6@wimbp.rzeszow.pl

Konkurs ma charakter miejski i adresowany jest do dzieci, uczniów szkoły podstawowej –
kl. IV-VI, na terenie miasta Rzeszowa. Zadaniem uczniów jest napisanie opowiadania-legendy o swoim mieście lub regionie. W opisie należy wykorzystać motywy historyczne, zabytkowe, przyrodnicze charakteryzujące powiat Rzeszowski. Opowiadanie może zawierać wątki fikcyjne. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat tradycji lokalnych, wspomnień, legend, przekazów rodzinnych
i wydarzeń z naszego regionu oraz zachęcenie dzieci do kreatywności i rozwijania wyobraźni.

Miejsce: Filia WiMBP nr 7, ul. Osmeckiego 51

Termin: 11.09.2017 r.

Tytuł:Z biegiem Wisły, z biegiem lat – prelekcja Rafała Kocoła z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Opis wydarzenia: Prelekcja zorganizowana dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.

 

Miejsce: Filia WiMBP nr 8, ul. Okulickiego 3

Termin: 18.09.2017 r., godz. 9.00

Tytuł:Wisła – królowa polskich rzek – zajęcia edulacyjno-plastyczne

Opis wydarzenia: Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z historią najdłuższej polskiej rzeki. Bazę edukacyjną zajęć stanowić będzie literatura przyrodnicza oraz utwory literackie. Dodatkowo poruszony będzie temat zanieczyszczenia rzek i strumieni. Podczas zajęć dzieci będą wykonywać atrakcyjne zadania. Podsumowaniem spotkania będzie mini konkurs plastyczny.

 

Miejsce: Filia WiMBP nr 8, ul. Okulickiego 3

Termin: 19.09.2017 r., godz. 9.00

Tytuł:W królestwie polskich drzew zajęcia ekologiczne

Opis wydarzenia: Zajęcia ekologiczne dla uczniów kl. 3  Szkoły Podstawowej mające na celu ukazanie młodym odbiorcom krajobrazu należącego do naszego dziedzictwa narodowego. Poprzez zabawę i edukację zostaną pokazane słynne polskie drzewa – pomniki przyrody wpisane do Rejestru Polskich Drzew Pomnikowych.  Dodatkowo odbędzie się dyskusja o potrzebie ochrony krajobrazu, ucząca wrażliwości i empatii. Prelekcja oparta będzie na pokazie slajdów, literatury przyrodniczej, rozwiązywaniu quizów i krzyżówek, zaś podsumowaniem będzie konkurs z nabytej wiedzy.

 

Miejsce: Filia WiMBP nr 9, ul. Czackiego 5

Termin: wrzesień 2017 r.

Tytuł:Rzeszów – nasza mała ojczyzna –  spotkanie

Opis wydarzenia: Spotkanie, na którym wiersze prezentować będą członkowie RSTK, piosenki wykona Grupa Wokalna pod kierunkiem Zygmunta  Kiełbowicza, a całość poprowadzi prezes RSTK Stanisław Dworak.

 

Miejsce:  Filia WiMBP nr 20, ul. Solarza 9a

Termin: 11.09.2017 r., godz. 9.00

Tytuł:Miejsca historyczne wpisane w krajobraz mojej okolicy – lekcja biblioteczna

Opis wydarzenia: Lekcja biblioteczna dla dzieci nauczania początkowego.

 

Miejsce: WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13

Termin: 9.09.2017-17.09.2017 r.

Tytuł: Krajobraz  to pamięćwystawa

Opis wydarzenia: Celem wystawy jest pokazanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa krajobrazu kulturowego województwa podkarpackiego oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przestrzeni, aby zachować ją dla przyszłych pokoleń. Wystawa przygotowana ze zbiorów własnych biblioteki (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego).


Miejsce: Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie
Termin: 9.09.2017,  godz. 11:00
Tytuł:   POCZTÓWKA Z RZESZOWA – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat
Opis wydarzenia: na dyktach o wymiarach 100×150 cm i 100×70 cm, dzieci pracując w grupach, namalują farbami ogromne pocztówki przedstawiające wybrane miejsca Rzeszowa. Prace prezentowane będą na wystawie w Miniglalerii Sztuki Dziecka i dla Dziecka w Oddziale dla Dzieci Młodzieży w terminie od 9 do 16.09.2017 r. 

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie jest największą biblioteką publiczną w województwie podkarpackim. W strukturze organizacyjnej WiMBP na terenie Rzeszowa funkcjonuje 17 filii miejskich oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnia Główna, Czytelnia Główna, Wypożyczalnia Muzyczna i Pracownia Dokumentów Życia Społecznego. WiMBP w Rzeszowie jest ważną instytucją kultury, zaspokaja potrzeby czytelnicze, stosując nowe technologie, oferuje różnorodne zbiory i usługi. Integruje ludzi o zróżnicowanych zainteresowaniach i pasjach – stanowi dla nich przestrzeń edukacyjną i kulturotwórczą. W zbiorach WiMBP w Rzeszowie znajduje się ponad 547 tys. wol. książek i czasopism oprawnych oraz ponad 37 tys. jednostek zbiorów specjalnych, w tym 434 starodruków i 171 rękopisów. Poszerzając stopniowo swoją ofertę, biblioteka abonuje co roku licencjonowany dostęp do e-booków oraz systemu prawniczego Legalis Premium – bezpłatnego dla czytelników WiMBP w Rzeszowie. Jest najbardziej zasobną książnicą podkarpacką, biorąc również pod uwagę zbiory regionalne, oraz ważnym ośrodkiem informacji o regionie – gromadzi i opracowuje materiały dotyczące województwa podkarpackiego, tworzy bazy danych rejestrujące piśmiennictwo regionalne. Placówki WiMBP prowadzą intensywną działalność kulturalno – edukacyjną, skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Rocznie organizowane jest ponad 1500 imprez, w których uczestniczy ponad 50 tys. czytelników. Najważniejsze z nich to spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, cykle tematyczne i zajęcia edukacyjne, konkursy literackie i plastyczne, turnieje bajkowe, warsztaty, wystawy WiMBP w Rzeszowie zarządza Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową(www.pbc.rzeszow.pl) tworząc jej zasoby wspólnie z instytucjami kultury
i  edukacji woj. podkarpackiego.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

w Rzeszowie

35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Centrala: tel. 17 8669-400

Sekretariat: tel. 17 8669-402

e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl 

www.wimbp.rzeszow.pl

dyrektor: mgr Barbara Chmura

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

30 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Organizator

Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.