fbpx

Spotkanie koordynatorów regionalnych EDD oraz przedstawicieli szlaków kulturowych

W Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN – 23 i 24 maja – odbyło się spotkanie Narodowego Instytut Dziedzictwa dla koordynatorów regionalnych EDD oraz przedstawicieli szlaków kulturowych. W otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stefano Dominioni, dyrektor Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych oraz dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytut Dziedzictwa. 

 

Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania przedstawicieli szlaków kulturowych z projektem Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbędą się pod hasłem Szlaki. Sieci. Połączenia.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa, będące wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, mają także szerszy wymiar  są spotkaniem Europejczyków z ich historią i kulturą, ale także ze sobą nawzajem. Pozwalają nam Polakom i wszystkim innym Europejczykom odnaleźć w kulturze elementy wspólne, ale też dostrzec bogactwo jej różnorodności. Pomagają w podkreśleniu wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowaniu dialogu między narodami Europy – powiedziała Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zebraliśmy tutaj w jednym miejscu koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa oraz przedstawicieli szlaków kulturowych, aby połączyć potencjał obu tych grup w promocji dziedzictwa kulturowego. Przez ostatnie lata Europejskie Dni Dziedzictwa łączą corocznie ponad 500 podmiotów, instytucji kulturalnych i oświatowych, stowarzyszeń, pasjonatów dziedzictwa, edukatorów, regionalistów, przewodników turystycznych oraz prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych. Średnio odbywa się ponad 1500 wydarzeń w całej Polsce. Jesteśmy przekonani, że w tym roku wiele z nich odbędzie się również na szlakach kulturowych w myśl tegorocznego hasła 32. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa – Szlaki. Sieci. Połączenia. – podkreśliła dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

W trakcie pierwszego dnia uczestniczył również Stefano Dominioni, dyrektor Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych, będącego siedzibą EPA (Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie szlaków kulturowych). Instytucja ta oferuje doradztwo techniczne oraz gromadzi materiały archiwalne. Została powołana w ramach współpracy Rady Europy z Wielkim Księstwem Luksemburga w 1998 r. Jej rolą jest nadzorowanie cyklicznego przeglądu jakości certyfikowanych szlaków kulturowych, ocena aplikacji dotyczących nowych projektów, a także koordynacja współpracy z organizacjami partnerskimi.

 

Przybliżono również działalność oraz misję Stowarzyszenia Badawczo-Animacyjne Flâneur, które m.in. projektuje, prowadzi oraz bierze udział w badaniach naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych w dziedzinie kultury, ale także w badaniach społecznych. Stowarzyszenie wzięło udział w projekcie Rady Europy #EuropeanHeritageDaysStories, realizując inicjatywę Oko na sztukę. Projekt ten skupia się na Osiedlu Młodych – artystach, którzy tam mieszkali i tworzyli, a w szczególności o Zbigniewie Brodowskim – twórcy monumentalnych mozaik.

 

Po wystąpieniach otwierających odbyły się prelekcje na temat współpracy koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa z przedstawicielami szlaków kulturowych. Teresa Mikulska, radca ds. organizacji międzynarodowych w Departamencie Współpracy z Zagranicą MKiDN, podsumowała ubiegłoroczne Forum Szlaków Kulturowych w Łodzi.

 

Następnie odbyła się krótka prezentacja na temat Europejskiej Nagrody Dziedzictwa / Nagroda Europa Nostra, którą wygłosiła Katarzyna Jagodzińska, kierownik Europa Nostra Heritage Hub of Central and Eastern Europe. Prelegentka podkreśliła role i znaczenie nagrody, motywując uczestników do zaangażowania się w tego rodzaju projekty na rzecz kultury.

 

Podczas konferencji zaprezentowano także 4 szlaki kulturowe, w tym te certyfikowane przez Radę Europy oraz szlaki krajowe:

 

  • Szlak Zabytków Techniki – Ewa Wojtoń, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
  • Europejski Szlak Cysterski – Rita Serafin, członek honorowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, członek Rady Szlaku Cysterskiego przy Opacie Prezesie Polskie Kongregacji Cystersów;
  • Europejski Szlak Historycznych Uzdrowisk Termalnych – Grzegorz Szczygieł, kierownik Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
  • Szlak Kultury Wołoskiej – Agnieszka Pieniążek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pro Carpathia, Józef Michałek, wojewoda wołoski.

 

Każdy z prelegentów zaprezentował historię powstania szlaku, informacje o działaniach podejmowanych na rzecz szlaku, osiągnięcia i plany na przyszłość, ale także informacje na temat włączenia się w projekt EDD.

 

Pierwszy dzień zakończono spacerem tematycznym po Łazienkach Królewskich, przeprowadzonym przez Pawła Hołubca z NID oraz Barbarę Werner, sekretarz generalną Polskiego Komitetu Naukowego ICOMOS.

 

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od prelekcji przeprowadzonej przez Sergeia Bazarya, Programme Manager, European Heritage Days Programme, Council of Europe oraz Agatę Muchę, koordynator krajowy Europejskich Dni Dziedzictwa NID oraz wiceprzewodniczącą Rady Programowej European Heritage Days. W swoich wystąpieniach opowiedzieli o współpracy koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa z przedstawicielami szlaków kulturowych, w tym przedstawienie EDD z perspektywy Rady Europy oraz dobre praktyki i cele na przyszłość. Poruszone kwestie stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów.

 

Następnie Dagmara Stanosz z Muzeum Śląskiego, wygłosiła prelekcję na temat nowego projektu Twórcy Kultury I edycja #Kultura Głuchych. Rola muzeów w dokumentacji niematerialnego dziedzictwa języków migowych i kultury głuchych. Podczas prezentacji przedstawiono założenia inicjatywy, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat bogactwa i różnorodności kultury osób niesłyszących oraz wspieranie ich artystycznych i kulturalnych inicjatyw.

 

Konferencję zakończyły warsztaty dla dwóch grup – koordynatorów regionalnych EDD oraz szlaków kulturowych. W trakcie warsztatów moderatorzy próbowali stworzyć atmosferę otwartości i aktywnego uczestnictwa, zachęcając do wymiany pomysłów i doświadczeń. Wspólnie z uczestnikami analizowali najlepsze praktyki i wyzwania stojące za realizacją projektu EDD oraz prowadzeniem działalności danego szlaku. Dzięki intensywnej formie warsztatów każdy z uczestników miał szansę włączyć się w dyskusję oraz zdobyć nowe doświadczenia, które mogą pozytywnie wpłynąć na koordynację projektu i innych inicjatyw kulturowych.

 

Dziękujemy licznemu gronu uczestników za wspólne spotkanie, a prelegentom za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja EDD – Szlaki.Sieci.Połaczenia. – staje się bliższa i ciekawsza. Wierzymy, że wspólna współpraca przyczyni się do dalszego rozwoju projektu i sukcesów w dziedzinie kultury.

 

Prezentacje udostępnione podczas spotkania <tutaj>.

 

Patronatem medialnym Europejskich Dni Dziedzictwa jest Polskie Radio S.A. 

 

Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

Elżbieta Ofat, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

Stefano Dominioni, dyrektor Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych, fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

fot. Patrycja Adamczyk/NID

 

fot. Patrycja Adamczyk/NID

 

fot. Patrycja Adamczyk/NID

 

fot. Patrycja Adamczyk/NID

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.